PRIVACYBELEID

Persoongegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van onze leden en zorgen dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Zelma & Louis met persoonsgegevens omgaat.

Op basis van de volgende grondrechten worden persoonsgegevens verwerkt:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens de overeenkomst gesloten wordt.

  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor en of meerdere specifieke doeleinden.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Zelma & Louis u direct dan wel indirect identificeren.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Algemene categorieën persoonsgegevens: Uw contact- en identificatiegegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

  • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website via uw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

  • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurgegevens, en keuze voor de wijze van betaling.

  • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail, telefonisch, via sociale media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

  • Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld inschrijvingskosten abonnement en kaartjes dat u hebt gekocht voor evenementen.

  • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

 

Wat wij doen met uw gegevens

Zelma & Louis verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Zelma & Louis reeds persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

 

In veel gevallen bent u vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

 

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten

Zelma & Louis verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van uw inschrijving. De persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt worden verwerkt om uw de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

 

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen

Zelma & Louis verwerkt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Zelma & Louis uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van Zelma & Louis die voor u interessant kunnen zijn, indien u een Zelma & Louis inschrijving/abonnement hebt.

 

Tot slot gebruikt Zelma & Louis uw persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren en om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Zelma & Louis of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

  

Op grond van uw uitdrukkelijke toestemming

Met uw toestemming kan Zelma & Louis u persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien u geen inschrijving hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van Zelma & Louis die voor u interessant kunnen zijn.

Mits uw goedkeuring zullen de leden uw voor- en achternaam, als ook GSM-nummer, kunnen zien. Dit maakt het makkelijker om elkaar op locatie te vinden.

Bij het aanmelden vragen we uw toestemming om foto’s van de activiteiten op de ZELMA & LOUIS website, Facebook pagina en Instagram te plaatsen. Zo kunnen we echte reclame maken voor de activiteiten. Wie een bepaalde foto niet wil zien verschijnen, kan dit steeds aan de beheerders melden. De foto wordt dan per direct verwijderd.

Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Leden die de foto’s verspreiden, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Zelma & Louis verwerkt uw persoonsgegevens zoals in dit privacy beleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van uw persoonsgegevens

 

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Zelma & Louis hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Zelma & Louis.

 

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid.

  

In het geval dat Zelma & Louis een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Zelma & Louis wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

 

Tot slot kan Zelma & Louis uw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens

 

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van uw standaardcontracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

U hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via onze email: info@zelma-louis.org

 

Beveiliging van uw gegevens

 

Zelma & Louis neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid. Bovendien zorgt Zelma & Louis er contractueel voor dat elke derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

 

de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals uw inschrijving);

of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Zelma & Louis onderworpen is;

of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Zelma & Louis verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

 

Social media of andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Facebook of YouTube. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Zelma & Louis geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacy beleid van de website die u bezoekt voor meer informatie.

 

Uw rechten

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 

Recht op inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens

Zelma & Louis onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Zelma & Louis worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u persoonsgegevens up-to-date zijn.

U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht op data-portabiliteit

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld in geval van uw inschrijving, heb u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

 

Intrekken van toestemming

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens.

Recht van verzet

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb u het recht van Zelma & Louis de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar

Voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan uw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht

Tot slot heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacy beleid worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kun u dit doen door een verzoek in te dienen via info@zelma-louis.org

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per mail op de hoogte stellen indien dit gebeurt. Dan delen wij mede per welke datum de aanpassingen van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de versie van ons privacy statement. De huidige verklaring is bijgewerkt op 1 januari 2020.